دکتر براتعلی مشکانی

معرفی

نام : براتعلي مشکانی

رشته تحصيلي:  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

گروه آموزشي: بيوشيمي پزشکی

مرتبه علمي:  استاديار

آدرس محل كار: دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشکده پزشکي، گروه بيوشيمي پزشکی بالینی

تلفن محل كار:    38002357 (51) 98+

+98 (51) نمابر:           38828574

آدرس پست الكترونيك: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سوابق تحصیلی

 

مقطع دانشگاه
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی نیوکاسل استرالیا
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی تربیت مدرس تهران
کارشناسی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 

موضوعات پژوهشی

1. تولید پروتئینهای نوترکیب

        فاکتورهای رشدی (SCF, GM-CSF, FLT3L, G-CSF)

       آنزیمهای بتاگالاکتوزیداز، N-استیل گالاکتوزآمینیداز و استافیلوکیناز

 

2. مهارکننده های آنزیمی 

     فعالیت مهارکنندگی ترکیبات هتروسیکلیک جدید بر گیرنده های تیروزین کینازی FMS و FLT3

     مطالعه مهارکننده های آنزیمی برای آنزیمهای ترانس کریپتاز معکوس و اینتگراز ویروس HTLV-1

 

 

برگزیده مقالات

لیست به روز شده مقالات منتشر شده در پایگاه Pubmed

1: Hoseini SJ, Ghazavi H, Forouzanfar F, Mashkani B, Ghorbani A, Mahdipour E, Ghasemi F, Sadeghnia HR, Ghayour-Mobarhan M. Fibroblast Growth Factor 1-Transfected Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Promote Angiogenic Proliferation. DNA Cell Biol. 2017 Mar 10. doi: 10.1089/dna.2016.3546. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28281780.

2: Faraji H, Ramezani M, Sadeghnia HR, Abnous K, Soltani F, Mashkani B. High-level expression of a biologically active staphylokinase in Pichia pastoris. Prep Biochem Biotechnol. 2016 Nov 4:1-9. doi: 10.1080/10826068.2016.1252924. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27813714.

3: Smith AM, Dun MD, Lee EM, Harrison C, Kahl R, Flanagan H, Panicker N, Mashkani B, Don AS, Morris J, Toop H, Lock RB, Powell JA, Thomas D, Guthridge MA, Moore A, Ashman LK, Skelding KA, Enjeti A, Verrills NM. Activation of protein phosphatase 2A in FLT3+ acute myeloid leukemia cells enhances the cytotoxicity of FLT3 tyrosine kinase inhibitors. Oncotarget. 2016 Jul 26;7(30):47465-47478. doi: 10.18632/oncotarget.10167. PubMed PMID: 27329844; PubMed Central PMCID: PMC5216954.

4: Tabaei S, Mashkani B, Esmaili A, Karimi R, Jamehdar SA. Design of cocktail peptide vaccine against Cytomegalovirus infection. Iran J Basic Med Sci. 2016 Apr;19(4):449-54. PubMed PMID: 27279990; PubMed Central PMCID: PMC4887719.

5: Mashkani B, Tanipour MH, Saadatmandzadeh M, Ashman LK, Griffith R. FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) inhibitors: Molecular docking and experimental studies. Eur J Pharmacol. 2016 Apr 5;776:156-66. doi: 10.1016/j.ejphar.2016.02.048. PubMed PMID: 26896780.

6: Rafatpanah H, Torkamani M, Valizadeh N, Vakili R, Meshkani B, Khademi H, Gerayli S, Mozhgani SH, Rezaee SA. Prevalence and phylogenetic analysis of HTLV-1 in a segregated population in Iran. J Med Virol. 2016 Jul;88(7):1247-53. doi: 10.1002/jmv.24448. PubMed PMID: 26680556.

7: Mahdian SM, Karimi E, Tanipour MH, Parizadeh SM, Ghayour-Mobarhan M, Bazaz MM, Mashkani B. Expression of a functional cold active β-galactosidase from Planococcus sp-L4 in Pichia pastoris. Protein Expr Purif. 2016 Sep;125:19-25. doi: 10.1016/j.pep.2015.09.008. PubMed PMID: 26361980.

8: Mashkani B, Griffith R, Ashman L. Differences in growth promotion, drug response and intracellular protein trafficking of FLT3 mutants. Iran J Basic Med Sci. 2014 Nov;17(11):867-73. PubMed PMID: 25691928; PubMed Central PMCID: PMC4328095.

9: Tavakolinejad S, Khosravi M, Mashkani B, Ebrahimzadeh Bideskan A, Sanjar Mossavi N, Parizadeh MR, Hamidi Alamdari D. The effect of human platelet-rich plasma on adipose-derived stem cell proliferation and osteogenic differentiation. Iran Biomed J. 2014 Jul;18(3):151-157. PubMed PMID: 24842141; PubMed Central PMCID: PMC4048479.

10: Shokri S, Hemadi M, Bayat G, Bahmanzadeh M, Jafari-Anarkooli I, Mashkani B. Combination of running exercise and high dose of anabolic androgenic steroid, nandrolone decanoate, increases protamine deficiency and DNA damage in rat spermatozoa. Andrologia. 2014 Mar;46(2):184-90. doi: 10.1111/and.12061. PubMed PMID: 23289947.

11: Mashkani B, Odell AF, Byrnes EM, Griffith R, Ashman LK. Expression of biologically active human colony stimulating factor-1 in Pichia pastoris. Protein Expr Purif. 2013 Mar;88(1):93-7. doi: 10.1016/j.pep.2012.11.017. PubMed PMID: 23246714.

12: Kim KT, Carroll AP, Mashkani B, Cairns MJ, Small D, Scott RJ. MicroRNA-16 is down-regulated in mutated FLT3 expressing murine myeloid FDC-P1 cells and interacts with Pim-1. PLoS One. 2012;7(9):e44546. doi: 10.1371/journal.pone.0044546. PubMed PMID: 22970245; PubMed Central PMCID: PMC3435263.

13: Azarpazhooh MR, Hasanpour K, Ghanbari M, Rezaee SA, Mashkani B, Hedayati-Moghaddam MR, Valizadeh N, Farid Hosseini R, Foroghipoor M, Soltanifar A, Sahebari M, Azadmanesh K, Hassanshahi G, Rafatpanah H. Human T-lymphotropic virus type 1 prevalence in northeastern Iran, Sabzevar: an epidemiologic-based study and phylogenetic analysis. AIDS Res Hum Retroviruses. 2012 Sep;28(9):1095-1101. doi: 10.1089/AID.2011.0248. PubMed PMID: 22229796.

14: Mashkani B, Griffith R, Ashman LK. Colony stimulating factor-1 receptor as a target for small molecule inhibitors. Bioorg Med Chem. 2010 Mar 1;18(5):1789-97. doi: 10.1016/j.bmc.2010.01.056. PubMed PMID: 20156689.

15: Farokhimanesh S, Rahbarizadeh F, Rasaee MJ, Kamali A, Mashkani B. Hybrid promoters directed tBid gene expression to breast cancer cells by transcriptional targeting. Biotechnol Prog. 2010 Mar-Apr;26(2):505-11. doi: 10.1002/btpr.353. PubMed PMID: 19918914. 

دانشجویان

نام و نام خانوادگیرشتهمقطعورودیعنوان پایان نامهتاریخ فارغ التحصیلی
محمدامین مهدیان  بیوشیمی بالینی  کارشناسی ارشد    تولبد آنزیم بتاگالاکتوزیداز فعال در سرما  
 محمدحسین تنی پور   بیوشیمی بالینی  کارشناسی ارشد    مهارکننده های FLT3  
مهناز ایروانی   بیوشیمی بالینی  کارشناسی ارشد    مهارکننده های FMS  
احسان کریمی   بیوشیمی بالینی  کارشناسی ارشد    تولید FLT3L  
 زینب خشنود   بیوشیمی بالینی  کارشناسی ارشد    تولید SCF  
 نسرین مددی   بیوشیمی بالینی  کارشناسی ارشد    تولید GM-CSF