معاونت

 معاون آموزشی گروه                                     

 جناب آقای دکتر محمد سوختانلو

 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه

 ایمیل  : soukhtanlooM[at]mums.ac.ir