مدیر گروه های بیوشیمی


مدیران گروه بیوشیمی از ابتدا تا به حال


                نام        مرتبه علمی     
مدت مدیر گروهی    
 آقای دکتر محمدرضا پریزاده            استاد 1389 الی 1391
 آقای دکتر محمد سوختانلو          دانشیار 1391 الی 1393
 آقای دکتر محمدرضا پریزاده             استاد 1393 الی 1395
 آقای دکتر سید اسحاق هاشمی          دانشیار

1395 تا به حال حاضر