کارکنان

 

 
     
 

 

 

 

کارشناسان وکارکنان گروه بیوشیمی

 

نام و نام خانوادگي:نفیسه میرزا سروری
تحصيلات:کارشناس علوم ارتباطات
پست سازماني:مسئول دفتر
شماره تماس: 38002355(051)
پست الكترونيكي: SarvariN1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي:زهرا شرقی

تحصيلات: کارشناس ارشد شیمی آلی

پست سازماني: کارشناس ارشد آزمایشگاه

شماره تماس: 05138002378

پست الكترونيكي: SharghiZ1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي: عادله مهدی زاده

تحصيلات: لیسانس پرستاری

پست سازماني:  کارشناس پژوهشی

شماره تماس: 38002380

پست الكترونيكي: MahdizadehA1[at]mums.ac.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگي: فرح ناز روهنی

تحصيلات: کارشناس علوم آزمایشگاهی

پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس: 38002369-051
پست الكترونيكي :  Rohanif2[at]mums.ac.ir  
 

 

 

نام و نام خانوادگي: مرسده شهرکی

 

تحصيلات: کارشناس  ارشد روانشناسی بالینی

 

پست سازماني: کارشناس آموزش

 

شماره تماس: 051-38002380

پست الكترونيكي : shahrakim3[at]mums.ir

 

 

 

نام و نام خانوادگي: مریم مصفا

 

تحصيلات: کارشناس علوم ازمایشگاهی
پست سازماني: کارشناس آزمایشگاه
شماره تماس: 38002369-051
پست الكترونيكي :  Rohanif2[at]mums.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی : احسان طباطبایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

پست سازمانی : کارشناس آزمایشگاه 

شماره تماس: 38002378-051

پست الکترونیک : tabatabaeie2[at]mums.ac.ir