نمرات ارائه شده توسط گروه

 نمرات امتحانات گروه بیوشیمی

در نیمسال دوم تحصیلی 95-96

                              

   نمرات دانشجویان پزشکی عمومی

  نمرات دانشجویان دندانپزشکی
  نمرات دانشجویان داروسازی     نمرات دانشجویان پیراپزشکی
  نمرات دانشجویان کارشناسی ارشد     نمرات دانشجویان PhD