خدمات تشخیصی گروه

 

خدمات تشخیصی گروه

در زمینه خدمات تشخیصی لازم به ذکر میباشد که بخش های بیوشیمی و هورمون شناسی آزمایشگاه های مرکزی و کلینیک ویژه در بیمارستان های امام رضا (ع) و قائم (عج) تحت نظارت مستقیم گروه بیوشیمی قرار دارند.

این نظارت از طریق فعالیت اعضاء هیئت علمی گروه به عنوان مسئول فنی در آزمایشگاه های فوق الذکر انجام می شود که وظیفه گنترل کمی و کیفی خدمات تشخیصی و بررسی و تائید جواب آزمایشات را قبل از تحویل داده شدن به بخش های بیمارستانی  و بیماران به عهده دارند.

علاوه بر این واحدهای کارورزی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیوشیمی بالینی و نیز آموزش دستیاران آسیب شناسی در بخش های فوق الذکر انجام می شود