حوزه های پژوهشی گروه

 


حوزه های پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه بیوشیمی

نام اعضا

حوزه پژوهشی


دکتر محمد سوختانلو

کاربرد تشخیصی و درمانی آنتی بادیهای منوکلونال

تغییرات اکسیدان ، آنتی اکسیدان ها در بیماریها

دکتر فرناز زاهدی

اکسیداتیواسترس و سرطان

دکتر سید اسحاق هاشمی

مکانیسم ایجاد و پیشرفت بیماریها بویژه سرطانها و بیماری های التهابی باتمرکز بر نقش تاکسی کینین ها و استرس اکسیداتیو

دکتر سید مهدی حسنیان

التهاب و سرطان

دکتر براتعلی مشکانی

 

مهارکننده های آنزیمی

 

تولید پروتئینهای نو ترکیب