آزمایشگاه آموزشی گروه

  آزمایشگاه های آموزشی بیوشیمی بالینی

 

معرفی آزمایشگاه:

بیوشیمی بالینی یکی از دروس اصلی و پایه در علوم پزشکی می باشد که شیمی را به دنیای زیستی پیوند می‌دهد و با اندازه‌گیری پارامترهای بیوشیمیائی در مایعات بدن و بررسی تغییرات شیمیائی مواد تشکیل دهنده آن کمک شایانی در تشخیص و شناخت بیماری‌ها و درمان آن‌ها می‌نماید.

اندازه‌گیری متابولیت‌های خون، ادرار و سایر مایعات بدن نقش وافری در تشخیص و تائید بیماری توسط پزشکان دارد از این نظر آزمایشگاه بیوشیمی بالینی نقش بسیار پررنگی در فرآیند درمانی بیماران دارند؛ لذا در راستای سرفصل‌های مصوب وزارتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه بیوشیمی بالینی از آزمایشگاه بیوشیمی مطلوب و مجهزی برخوردار است و مطابق برنامه تنظیمی دانشجویان پزشکی ودندان پزشکی وداروسازی ومامایی با حضور در آزمایشگاه، ضمن فراگیری اصول و مبانی آزمایش، مستقلاً تمامی فعالیت‌های مرتبط به انجام آزمایش‌های بیوشیمی را در گروه‌های دو نفره انجام می‌دهند که به هر کدام از گروهها مجهول مربوط با فاکتور مورد بررسی تحویل می گردد و در ادامه حاصل تحقیق، بررسی و مشاهدات و نتایج آزمایش‌های انجام پذیرفته را تحت عنوان گزارش کاربه مسئولین آزمایشگاه تحویل می‌دهند ودر انتها نیز ارزشیابی به صورت کتبی انجام می گیرد.

 

عنوان و ترتیب آزمایشات انجام شده در طول ترم در آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی به شرح زیل می باشد

 جلسه           عنوان آزمايش          
1 اسپکتروفوتومتر(1)
2

اسپکتروفوتومتر(2)

3

                    شناسايي  کيفي قندها

4

اندازه گيري قند به روش ارتوتولوئيدين

5

اندازه گيري کلسترول تام سرم

6

اندازه گيري کراتي نين به روش ژافه

7

اندازه گيري پروتئين های سرم

8

اندازه گيري اوره

9

اندازه گيري اسيد اوريک به روش کاراوي

10

اندازه گيري آنزيم آلکالن فسفاتاز

11

شيميايي کامل ادرار