تماس با ما

 

         

آدرس دفتر گروه: مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی ، دانشکده پزشکی ، بخش بیوشیمی بالینی ، دفتر گروه بیوشمی بالینی .

شماره های تماس با اعضاء گروه :

شماره تماس

سمت

نام اعضاء گروه

38828575

38002355

شماره فکس:

 38828574 و 38827051

مسئول دفتر

دفتر گروه خانم سروری

38002356

عضو هیئت علمی

آقای دکتر پریزاده

38002366

مدیر گروه

آقای دکتر هاشمی

38002364

معاون آموزشی گروه

آقای دکتر سوختانلو

38002375

معاون پژوهشی گروه

آقای دکتر حسنیان

38002365

عضو هیئت علمی

خانم دکتر زاهدی

38002375

عضو هیئت علمی

آقای دکتر مشکانی

38002378

مسئول آزمایشگاه آموزشی

 خانم شرقی

38002380

کارشناس آموزش گروه

خانم شهرکی

38002369

38002370

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی تخصصی

خانم روهنی

38002357

آبدارخانه

آقای تیموری و زارعی