برنامه سمینارهای گروه در روز 28 بهمن 95

اولین جلسه از برنامه سمینارهای گروه بیوشیمی بالینی در روز پنجشنبه 28 بهمن 95 برگزار شد. در این جلسه آقای توحیدی از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خود دفاع کردند. سپس آقای سلطانی دانشجوی دکتری ورودی 93 ارایه دهنده ژورنال کلاب بودند.