برنامه سمینار روز پنجم اسفند 95

دومین برنامه از سمینارهای گروه در روز دوشنبه 05/12/95 برگزار شد. در این جلسه آقای پاشیرزاد از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع کردند. سپس آقای سلیمانی دانشجوی دکتری ورودی 93 ارایه دهنده ژورنال کلاب بودند.