برنامه سمینار روز 31 فروردین 1396

عنوان سمینار ارایه دهنده استاد راهنما  
نقش کادهرین ها (Cadherin) در سرطان مصطفی کریمی روشن دکتر محمد سوختانلو  
بررسی بیان ژن تیوردوکسین ردوکتازدرافرادآلوده به HTLV-I ندا یعقوبی دکتر زاهدی