سمینار روز پنجشنبه 28 اردیبهشت 96

 

  ارایه دهنده   موضوع
  آقای جلیلی   نقشهای زیستی محصولات پروتئینی ژن Clotho
  آقای عبداحد   مکانیسم ایجاد اختلال عدم تحمل لاکتوز