سمینار روز 18 خرداد 1396

عنوان سمینار       
نقش اگزوزومها در متاستاز سرطان
تاریخ ارایه    18 خرداد 1396
ارایه کننده    آقای محمد حسن ارجمند
مقطع   دکتری