لینک های مفید

 

 - انجمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
 - فدراسیون بین المللی شیمی بالینی و آزمایشگاه پزشکی
 - انجمن شیمی بالینی آمریکا
 - انجمن شیمی بالینی کانادا
 - انجمن متخصصین تک رشته ای علوم آزمایشگاهی
 - سازمان نظام پزشکی
 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی