بازنشستگی عضو هیئت علمی گروه

جناب آقای دکتر پریزاده استاد محترم گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از حدود 40 سال فعالیت آموزشی و پژوهشی به افتخار بازنشتگی نایل شدند.

ایشان اولین کسی بودند که در گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مرتبه استادی ارتقا یافتند و علاوه بر کار تدریس، فعالیتهای اجرایی متعددی از جمله مدیریت گروه بیوشیمی بالینی، عضویت در شورای آموزشی و هیئت ممیزه دانشگاه، بورد بیوشیمی بالینی، سرپرستی بخش بیوشیمی آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) و ریاست مرکز تحقیقات سندرم متابولیک (بیوشیمی تغذیه سابق) را نیز بر عهده داشته اند. لازم به ذکر است که در مراسم هفته معلم از ایشان و سایر بازنشستگان دانشگاه تقدیر خواهد شد.

اعضای هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان گروه بیوشیمی از زحمات چندین ساله ایشان قدردانی می نمایند و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت می نمایند.