انتخاب گروه بیوشیمی به عنوان گروه برگزیده

 

گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دردهمین جشنواره شهید مطهری به عنوان گروه برگزیده علوم پایه از نظر انطباق  آموزش پزشکی با نیازهای پزشک عمومی انتخاب شد و لوح تقدیری هم از طرف جناب آقای دکتر خویی رئیس محترم دانشکده پزشکی به اعضای گروه اعطا شد.   

 

این موفقیت را به تمام همکاران گرامی تبریک عرض می کنیم.