مقررات دفاع از پایان نامه ها

 

مقررات آموزشی دفاع از پایان نامه در گروه بیوشیمی

 

آئین نامه پایان نامه:

 

·        در ترم دوم تحصیلی ارائه پروپوزال انجام شود.

·        تعیین اساتید راهنما و مشاور با توجه به نظر گروه (که در شورای گروه تعیین می شود) و توافق دانشجو

·        تعیین اساتید راهنما و مشاور دوم به عهده استاد راهنمای اول است.

·        دفاع در گروه با حضور همه دانشجویان و اساتید

·        انجام پروژه طی 6 ماه زمان اختصاص یافته

·        آمادگی دفاع یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر برای دفاع (تاریخ دفاع باید قبل ازتاریخ اتمام آمده باشد)

·        حداقل دو جلسه مشترک با حضور اساتید مشاور و راهنما  در مراحل پايان نامه برگزار و صورتجلسه به واحد آموزش گروه ارائه شود..

·        اصلاح پایان نامه توسط استاد راهنمای اول، سپس دوم و در نهایت اساتید مشاور

·        تائید نهایی استاد راهنما و اعلام به گروه یک ماه قبل از تاریخ مورد نظر

·        ارائه پرینت پایان نامه 14 روز قبل از تاریخ مورد نظر برای تمام داوران ارسال شود.

·        قبل از ارائه پايان نامه به آموزش و تعيين داوران، بايستي پايان نامه به تائید تمامي اساتید راهنما و مشاور برسد.

·        یک جلد از پایان نامه در دفتر گروه نگهداری شود.

·        کپی اسلایدهای دانشجویان در اختیار گروه قرار گیرد.

·        فرمت جلسه دفاع از پايان نامه: 

§        الف) 25 دقیقه سخنرانی دانشجو

§        ب) 60 دقیقه پرسش و پاسخ داوران

·        کپی صورت جلسه امتحان پایان نامه از آموزش اخذ شود.

·        حضور کليه دانشجویان تحصيلات تکميلي گروه الزامی است.

·        تاریخ جلسه دفاع از پايان نامه در طول ترم تحصیلی تنظیم خواهد شد. (در زمان تعطیلات بین ترم و تعطیلات تابستانی نباشد)