الویت های پژوهشی

 

 

لیست اولویت های پژوهشی

· تحقیقات علوم پایه و بالینی در ارتباط با سلولهای بنیادی Basic and Clinical Reseach in Stem Cell

· کاربرد کلینیکی فیبرین گلو Clinical Application of Fibrin Glue

· اکسیدیتو استرس Oxidative Stress

· پزشکی ترمیمیRegenerative Medicine

· tumor biology

· oxidative stress

· توليد آنتي بادي مونوکلونال

· توليد آنتي بادي نوترکيب

· اثرات داروها ي مختلف بر روي کشت سلولي

· طراح الايزا

· مباني مولکولي بيماريها

· استرس اکسيداتيو

· تاکي کينين ها و نقش آنها در بيماريها

· آنزيم شناسي