طرح های پژوهشی

    طرح های پژوهشی گروه                 
 

اساتید عضو هیئت علمی گروه

لینک پژوهان جهت مشاهده طرح های تحقیقاتی اعضا
 دکتر سید اسحاق هاشمی http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8003618 
     

دکتر محمد سوختانلو
http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8003617 
     

دکتر فرناز زاهدی اول
http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8004448 
     

دکتر براتعلی مشکانی
http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8006571 
     

دکتر سید مهدی حسنیان مهر
http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8011129 
     
دکترداریوش حمیدی علمداری
http://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8002402