برنامه سمینار نیمسال دوم 95-96

برنامه سمینارهای گروه بیوشیمی بالینی نیمسال دوم 96-95          

زمان: پنجشنبه هر هفته ساعت 10 تا 12

 

تاریخ

ارایه دهنده ژورنال کلاب

ارایه دهنده پروپوزال/

گزارش پیشرفت پایان نامه

ارایه دهنده سمینار

عنوان

28/11/95

آقای سلطانی

 

 

 

 

آقای توحیدی

 

سمینار تحت عنوان: نقش پروتئین Tax در بیماری HTLV-1

05/12/95

آقای سلیمانی

 

 

 

 

آقای پاشیرزاد

 

 

23/12/95

آقای رحمانی

 

 

 

 

خانم سیفی

 

 

17/01/96

 

خانم جابری

 

 

 

 

خانم مرادی

 

24/01/96

 

خانم برومند

 

 

 

 

آقای ارجمند

 اگزوزوم ها(exosome)

31/01/96

 

خانم یعقوبی

 

 

 

 

آقای کریمی

 

07/02/96

 

خانم ابراهیمی

 

 

 

 

آقای ایدری

 

14/02/96

 

خانم صفرپور

 

 

 

آقای قاینی

 

 

21/02/96

 

آقای فیاض بخش

 

 

 

 

آقای جاوید

 

28/02/96

 

 

آقای جلیلی

 

 

 

آقای ابداحد

 

04/03/96

 

 

آقای ساقی

 

 

 

خانم محمدی

 

11/03/96

 

 

خانم قائمی

 

 

 

خانم خوش اخلاق

 

18/03/96

 

 

خانم مرادی

 

 

 

آقای ارجمند

 

25/03/96

 

 

آقای کریمی

 

 

 

آقای ایدری

 

01/04/96

 

 

آقای جاوید