تقویم امتحانی ارشد

تقویم آموزشی دانشگاه

شروع کلاسها 23/11/95 - پایان کلاسها:31/3/96                 شروع امتحانات: 6/4/96-  پایان امتحانات:20/4/96

گروه آموزشی: بیوشیمی بالینی

مقطع تحصیلی :   کارشناسی ارشد                                  رشته تحصیلی :  بیوشیمی بالینی                                                    سال ورود: 1394 ,1395

عنوان درس

 
 

تعداد واحد

 

نام و نام خانوادگی استاد

 نام نام خانوادگی استاد  همکار  

تاریخ امتحان /

ساعت امتحان

متابوليسم مواد سه گانه

2.00

دکتر پریزاده

دکترمشکانی

11/4/96

ساعت 10

بيوشيمي هورمونها وتومور مارکرها

2.00

دکتر زاهدی

دکترمشکانی

14/4/96

ساعت 10

روشهاي آزمايشگاهي و شناخت دستگاه

2.00

دکتر سوختانلو

 

7/4/96

ساعت 10

آنزيم شناسي

2.00

دکتر سید اسحاق هاشمی

 

20/4/96

ساعت 10

آمار کاربردي

2.00

دکتر مریم صالحی

 

17/4/96

ساعت 10