تقویم امتحانی PHD

تقویم آموزشی دانشگاه

شروع کلاسها 23/11/95 - پایان کلاسها:31/3/96                 شروع امتحانات: 6/4/96-  پایان امتحانات:20/4/96

گروه آموزشی: بیوشیمی بالینی

مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی  PHD                         رشته تحصیلی:    بیوشیمی بالینی                                   سال ورود: 1395 و 1394

عنوان درس

 
 

تعداد واحد

 

نام و نام خانوادگی استاد

 نام نام خانوادگی استاد  همکار  

تاریخ امتحان /

ساعت امتحان

بیوشیمی غشاءو اعصاب

2.00

دکترسوختانلو

دکتر سحاب

20/4/96

ساعت 12

بیوشیمی سرطان

2.00

دکتر حسنیان

دکتر زاهدی ، دکترمشکانی

11/4/96

ساعت 12

کنترل متابولیکی و بیماریهای مادرزادی

2.00

دکتر پریزاده

 دکترسوختانلو

7/4/96

ساعت 12

کشت سلول

2.00

دکتر پریزاده

 دکترسوختانلو

14/4/96

ساعت 12